Privacy verklaring

Identiteit

De VZW Levensadem heeft persoonsgegevens nodig voor haar activiteiten.

Contactgegevens:

Jo en Veva Verbeiren-Desopper

Floralaan 6

2640 Mortsel

03 449 48 26

info@levensadem.be

www.levensadem.be

Ondernemernummer: 0433 798 846

Persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens:

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bvb naam, voornaam, mailadres, IP-adres, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een

https://www.searcheducationportal.com/ postadres, een telefoonnummer.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere Situs Slot Gacor wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is Levensadem vzw. (ondernemernummer 0433 798 846)

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • te informeren
 • op vragen te antwoorden
 • praktische hulpverlening mogelijk te maken
 • een beleid te ontwikkelen
 • te antwoorden in de eigen taal
 • gegevens worden ook anoniem gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren

De verwerkingverantwoordelijke is de vzw Levensadem

Vertrouwelijkheid

De vzw Levensadem-le Souffle de Vie verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht werd. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Recht op inzage en correctie

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens.

De gebruiker heeft:

 • Het recht om zijn/haar gegevens in te zien
 • Het recht om zijn/haar gegevens te laten verbeteren
 • Het recht om zijn/haar gegevens te laten wissen
 • Het recht om de beperkte verwerking van zijn/haar gegevens op te vragen
 • Het recht op de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens
 • Het  recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar  gegevens

 Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw Levensadem schriftelijke slot gacor gampang menang mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan hij/zij vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Hij/zij kan dit door een mail te sturen naar info@levensadem.be of een brief naar vzw Levensadem, t.a.v. de verantwoordelijke voor de bescherming van de privacy , Floralaan 6, 2640 Mortsel.

Bewaarperiode

De gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

 Verwerkingsregister

In ons verwerkingsregister vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Algemene voorwaarden bij het gebruik van de website:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document /site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Levensadem-le Souffle de Vie vzw. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Levensadem-le Souffle de Vie vzw streeft ernaar volledige en correcte informatie te verlenen. Deze informatie kan  ongewild onvolledig of niet correct zijn. Indien de informatie fouten bevat, niet meer beschikbaar is of up to date, zal de vzw alles in het werk stellen om zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen. Fouten kunnen gesignaleerd worden per mail (info@levensadem.be) of per telefoon. (03 449 48 26).

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Levensadem-le Souffle de Vie vzw   geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. ‘Levensadem-le Souffle de Vie vzw   kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Levensadem-le Souffle de Vie vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht werd. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte. 

De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij/zij zich richten tot  info@levensadem.be De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij/zij  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Levensadem-le Souffle de Vie vzw gratis  de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens en indien nodig vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling  naar andere websites.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Levensadem-le Souffle de Vie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.